สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

โครงการ “AgTech AI Hackathon 2022”

News 8 พฤษภาคม 2565 2,193

โครงการ “AgTech AI Hackathon 2022”

กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 2 สำหรับโครงการ “AgTech AI Hackathon 2022” สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/fMK8pygYoepVQ3XE6 

กิจกรรมภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AgTech AI Consortium) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้นักศึกษา นักวิจัย และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาภาคการเกษตรของประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต สอดคล้องกับนโยบายเกษตร 4.0 และการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียวของรัฐบาล รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพมากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มสาขาธุรกิจนวัตกรรมเกษตรเป้าหมาย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

  1. การบริหารจัดการฟาร์ม เซนเซอร์และระบบ IoT (Farm Management Software, Sensor & IoT)
  2. ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และเครื่องจักรกลสำหรับการเกษตร (Automation, Robotic and Machinery for Agriculture)
  3. ระบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ (Novel Farming Systems)


ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัยภาครัฐ หรือศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม "AgTech AI Hackathon 2022" เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่การสร้างแนวคิดนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาภาคการเกษตรเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะแบบเข้มข้น เป็นระยะเวลา 4 เดือน 


โดยมีแนวทางการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ การสร้างแนวคิดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการแบบสตาร์ทอัพ เสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ความเข้าใจถึงปัญหาและแนวทางต่อยอดสู่โอกาสในธุรกิจการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการให้คำแนะนำ (Mentoring) และการโค้ชชิ่ง (Coaching) จากเครือข่ายที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ เพื่อพัฒนาต้นแบบแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีและสามารถอธิบายแนวทางแก้ปัญหานั้นได้จริง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสิรพัฒน์ ชนะกุล

  • โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 544
  • มือถือ : 091-541 5542
  • อีเมล : [email protected]


#AgTechAI #AgTechAIConsortium 

#DeepTechxAgTechStartup #NIA

#StartupThailand #SectoralDevelopment #AgriculturalTransformation