สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

4 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Patent ”

แสดงผล 4 ผลลัพธ์ จาก 4 หน้า
"ทรัพย์สินทางปัญญา" กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
• 25 เมษายน 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

ในยุคที่เศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลกระทบของวิกฤตการณ์ต่างๆ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นวัตกรมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้สร้างสรรค์ “นวัตกรรม” เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น ช่วยแก้ปัญหาและเป็นประโยชน์ต่อสังคม นวัตกรรมที่ใช้...

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสิทธิบัตรร่วมเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรม
• 28 กันยายน 2565 หมวดหมู่ : N/A

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสิทธิบัตรร่วมเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมสนับสนุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

NIA ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบออนไลน์ (IP Webinar) ครั้งที่ 2 เรื่อง "ไขรหัสเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบ...
• 31 มีนาคม 2564 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13:30-15:30 น.โดยได้รับเกียรติจาก ✅ คุณปันจะ ห้าวหาญ วิทยากรจาก สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา มาร่วมให้ความรู้ในเรื่อง🔸เทคนิคการประเมินความเป็นไปได้ในการจดสิทธิบัตร 🔸 เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร 🔸การวางกลยุทธ์และแนวทางการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร ✅Mr. Soumik Das วิทยากรจาก Clarivate Analytics  มาแชร์ประสบ...

3 Step การพัฒนา Innovation กับ IP ที่ไม่ควรมองข้าม
• 04 กรกฎาคม 2563 หมวดหมู่ : บล็อก

นวัตกรรม (Innovation) มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” ซึ่งเป็นการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมต้องใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการทุ่มเททั้งด้านการลงทุ...