สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

1682 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ NIA ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 1682 หน้า
นวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทย
• 07 พฤษภาคม 2561 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 143 หน้ารายละเอียดหนังสือตีพิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2556 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโครงการนวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับ การสนับสนุนจาก สนช. จำนวน 56 โครงการ โดยแบ่งโครงการเป็น 7 ประเภท ได้แก่ โครงการนวัตกรรมด้านการเกษตร การขนส่งและโลจิสติกส์ การแพทย์และสุขภาพ การศึกษา การท่องเที่ยวและการบริการ องค์กรและบริหารโซ่อุปทาน และบริการอื่นๆ

นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย
• 07 เมษายน 2561 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 179 หน้ารายละเอียดหนังสือตีพิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2555 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโครงการนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทยที่ได้รับ การสนับสนุนจาก สนช. จำนวน 25 โครงการ โดยแบ่งโครงการเป็น 4 ประเภท ได้แก่ โครงการด้านรูปแบบนวัตกรรมกับผลิตวิถีเกษตรอินทรีย์ โครงการด้านปัจจัยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ โครงการด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย...

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา Branding and Packaging Design for Food Innovative Products
• 15 มีนาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม,อบรมสัมนา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ ทปอ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา Branding and Packaging Design for Food Innovative Productsและรับคปรึกษาในการขอรับทุนสนับสนุนจาก NIAวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30 – 17.00 น. ภายใน Thailand Innovation Hubs 4.0s ณ ห้องประชุม 5 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอนลงทะเบียนออนไลน์ http://www.

งานเปิดตัว สถาบันวิทยาการนวัตกรรม NIA ACADEMY
• 09 มีนาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

 

นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
• 07 มีนาคม 2561 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 202 หน้ารายละเอียดหนังสือตีพิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2557 เป็นการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามแผนที่นำทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพ เพื่อเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ (New Wave Industry) ของประเทศไทย โดยแสดงถึงหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือที่ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพครอบคลุม ทั้ง 4 กลยุทธ์ของแผนที่นำทางแห่งชาติฯ และรายละเอียดโครงการ...

หนังสือศาสตร์พระราชา กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
• 07 กุมภาพันธ์ 2561 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 68 หน้ารายละเอียดหนังสือตีพิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2561หนังสือรวบรวมโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช บรมนาถบพิตร

LEADERSHIP MANAGEMENT & INNOVATION
• 16 พฤษภาคม 2560 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

        สนช. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรม /ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาเรียนรู้และทำความรู้จักหลักสุตรผ่านการเล่น Board Game เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และฟังการบรรยายจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ กับ “Learn, Meet and Inspire by LMI @ NIA”กิจกร...

Business Opportunity With Siri Venture and NIA
• 15 มีนาคม 2560 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

 

รายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017)
• 03 กุมภาพันธ์ 2560 หมวดหมู่ : รายงานประจำปี

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 118 หน้ารายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2560 “ปีแห่ง...นวัตกรรม 360 องศา (Innovation 360)” โดย สนช. ได้มีการขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมการพัฒนานวัตกรรมในหลากหลายด้านเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อบริบทที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงอย่างในปัจจุบัน โดยเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนใน 5 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ 1. การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 2. การพัฒนาบริษัทนวัต...

รายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016)
• 03 กุมภาพันธ์ 2559 หมวดหมู่ : รายงานประจำปี

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 102 หน้ารายละเอียดตีพิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2559 “ปีแห่ง...การส่งเสริมสตาร์ทอัพ” เพื่อพัฒนาศักยภาพประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการสร้างสตาร์ทอัพในระดับนานาชาติ โดยเป็นการระดมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพของประเทศให้มาเป็นแนวร่วมในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิ...