สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

Public and Private Chief Innovation Leadership : PPCIL#1

News 25 ธันวาคม 2562 3,213

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐ และเอกชน รุ่นที่ 1 (Public and Private Chief Innovation Leadership : PPCIL#1)


PPCIL#1 ยังไม่ได้จบ แต่มันคือจุดเริ่มต้นที่กำลังจะเติบโต โดยเกิดแรงขับเคลื่อนที่มาจากกลุ่มคนที่เป็นผู้นำจากทุกภาคส่วนต่างๆ อาทิภาครัฐ ภาคเอกชน และะหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกคนคือครอบครัว PPCIL

ถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดการอบรมไปแล้วอย่างสวยงามและน่าภาคภูมิใจกับ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐ และเอกชน รุ่นที่ 1 (Public and Private Chief Innovation Leadership : PPCIL#1)

เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ได้คือ เป็นการได้รวมกลุ่มผู้นำภาครัฐและเอกชน มีการระดมความคิด มีการต่อยอดการออกแบบและสร้างนโยบายเชิงนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ โดยหลังจากที่สิ้นสุดการอบรมนั้น สุดท้ายแล้วเราได้ข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบาย 5 โครงการที่น่าสนใจและมีผลกระทบทางสังคมอย่างมาก ประกอบด้วย

• กลุ่ม Voyager โครงการ Law Check

นโยบายนวัตกรรมด้านกฏหมาย โดยโครงการดังกล่าวถูกวิเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการบูรณาการกฎหมายที่มีความซ้ำซ้อนให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงพัฒนากฏหมายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต

• กลุ่ม Apollo โครงการ Commercialize Thainess

เปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นที่น่าภูมิใจ และชื่นชอบ ของประชาชนชาวไทย และให้เป็น “Top-Of-Mind” ของชาวต่างชาติในเชิงใหม่เพิ่มเติมจากวิถีที่เคยผลักดันมาในอดีต

• กลุ่ม Anty Bully โครงการหยุดการข่มเหงรังแก สร้างความแกลียดชังในสังคม

• กลุ่ม Chang'e โครงการหยุดคอรัปชั่น White & Gray Corruption เช่น การทำผิดกฎจราจร แม้เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ จากเหตุผลข้างต้นจึงได้นำไปสู่การคิดค้นแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยนำนวัตกรรมด้าน NB-IoT GPS Tracker เข้ามาเป็นเครื่องช่วยในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและลดสภาวะความเสี่ยงในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

• กลุ่ม Millennium Falcon : "Young เก๋า"

โครงการเปลี่ยนภาระเป็นพลังลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ประเทศ

งานนี้ต้องขอปรบมือรัวๆ ให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมที่มีศักยภาพจากทุกภาคส่วน ที่เข้ามามีส่วนร่วมและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการอบรม และมีความตั้งใจที่อยากจะสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศร่วมกัน

ทั้งนี้การออกแบบหลักสูตร PPCIL เรามีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนชุดความคิด และวิธีการพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดและเป็นนวัตกรรม ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้นำในระดับสูง เพื่อให้มีทักษะ มีแนวคิดวางรากฐานการคิดแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย(Policy innovation) ในบริบทของสาธารณะที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้นำจากภาคเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสในการได้ลองดำเนินการตามแนวคิดและรูปแบบใหม่ๆได้ตลอดเวลา มีความยืดหยุ่นกว่าในหลายๆด้าน ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ยังต้องการให้เกิดประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายผู้นำนวัตกรรมในอนาคต ที่จะสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเชิงนโยบายได้ในที่สุด

และแน่นอน หลักสูตร PPCIL เรามีความต่างจากหลักสูตรอื่น โดยต้องการให้มีรูปแบบและเนื้อหาที่มีจุดเด่น ด้วยการสร้างความสามารถทางความคิด ตัดสินใจและเชื่อมโยงการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเชิงนวัตกรรมในที่สุด

"มาร่วมกันช่วยปรับเปลี่ยน และเป็นเเรงผลักดันในการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมไปพร้อมกัน"


ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารได้ที่ fb.me/NIAAcademyTH