สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

2 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Digital Health ”

แสดงผล 2 ผลลัพธ์ จาก 2 หน้า
ไทย-เกาหลีใต้ ร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI และธุรกิจดิจิทัล ด้วยความร่วมมือ MoU ระหว่างรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ NIA และ National IT Industry Pro...
• 06 เมษายน 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ National IT Industry Promotion Agency หรือ NIPA หน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และไอซีที (Ministry of Science and ICT) สาธารณรัฐเกาหลี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื...

• 06 เมษายน 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

  วันอนามัยโลก (World Health day) ถูกกำหนดให้เป็น วันที่ 7 เมษายน ของทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2566 องค์การอนามัยโลกจะครบรอบ 75 ปี ซึ่งองค์การอนามัยโลกมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง หรือ Health For All แต่ละประเทศจึงถือเป็นโอกาสในการรณรงค์ให้ประชาชนและองค์กรในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพด้านต่าง ๆ ทั้งการป้องกัน การควบคุม การส่งเส...