สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA เข้าร่วมงาน Workshop on Accelerating Agribusiness Startups@อินโดนีเซีย

News 20 มีนาคม 2562 1,515

NIA เข้าร่วมงาน Workshop on Accelerating Agribusiness Startups@อินโดนีเซีย


NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC Center) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยจากองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย โดยการประสานงานของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เข้าร่วมงาน Workshop on Accelerating Agribusiness Startups ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีผู้เข้าร่วมจากภูมิภาคเอเชียจำนวน 14 ประเทศ เช่น อินเดีย ปากีสถาน เนปาล ฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายในการพัฒนาธุรกิจการเกษตร


กิจกรรมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับกระทรวงการเกษตรของอินโดนีเซีย โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานของแต่ละประเทศที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการเร่งสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ โดยผ่านแนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับธุรกิจ การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด และการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนการเยี่ยมชมธุรกิจการเกษตรระดับชุมชุนอย่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสละอินโดนีเซียปลอดสารเคมีเพื่อการส่งออก และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของการปลูกแก้วมังกรและพืชผสมผสาน


ทั้งนี้ กระบวนการบ่มเพาะและเร่งสร้างธุรกิจการเกษตรจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ที่แก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากในภูมิภาคเอเชีย การทำการเกษตรมีแนวทางการดำเนินงานเป็นแปลงเกษตรขนาดเล็กและรูปแบบของปัญหาที่คล้ายกันมาก ซึ่งในอนาคตสามารถเกิดการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อนำแนวทางการแก้ไขปัญหาเพิ่มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรระหว่างกันได้ต่อไป อย่างตัวอย่างเช่น “Sayurbox” เป็นวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรของอินโดนีเซีย ที่พัฒนาแพลตฟอร์มด้านตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ด้วยการเชื่อมโยงระบบการขนส่งและการจัดการผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งมีการส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งมีเป้าหมายจะขยายแพลตฟอร์มสู่ภูมิภาคนี้


#ABC #NIA #APO #AgTech #Indonesia #Sayurbox #Startups #Innovation #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ