homekeyboard_arrow_rightNIA จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลนวัตกรรมของประเทศไทย (Thailand Innovation Portal Platform)

NIA จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลนวัตกรรมของประเทศไทย  (Thailand Innovation Portal Platform)


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลนวัตกรรมของประเทศไทย (Thailand Innovation Portal Platform : https://www.thailandinnovationportal.com) ในกลุ่มผู้รับบริการ ภาครัฐและภาคการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านนวัตกรรมและบริการดิจิทัลที่เป็นประโยชน์สำหรับการสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย โดยได้รับเกียรติจาก นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร กล่าวเปิดการประชุม และ ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมประเทศไทย : Data driven Innovation ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูล” เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

การประชุมดังกล่าว ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นผู้ดำเนินการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา จำนวน 194 ท่าน จาก 76 หน่วยงาน ร่วมกันเสนอและแสดงความคิดเห็น เพื่อรวบรวมความต้องการในการพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลนวัตกรรมของประเทศไทยและตั้งโจทย์สำหรับส่วนแสดงผล Interactive Dashboard และ E-Report