สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

งานสัมมนา “อนาคตประเทศไทย : Soft Power ขับเคลื่อนประเทศ?”

News 15 มีนาคม 2566 1,079

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ส่งออกของดีไทยให้เป็น Soft Power”

โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA

Softpower
 
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ได้รับเกียรติขึ้นพูดเรื่อง “ส่งออกของดีไทยให้เป็น Soft Power” ในงานสัมมนา “อนาคตประเทศไทย : Soft Power ขับเคลื่อนประเทศ?” จัดโดยสื่อเครือเนชั่น สปริงนิวส์และคมชัดลึก
 
โดย ดร.พันธุ์อาจ ได้กล่าวถึงอันดับ Soft Power ของไทยอยู่อันดับที่ 35 จาก 120 ประเทศ ซึ่งตกลงจากอันดับปีที่แล้วลง 2 อันดับ หากดูที่อันดับดัชนีนวัตกรรม GII จะพบว่าไทยได้อันดับ 1 ของโลก ในด้านการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ แต่การบริการออกแบบสินค้าสร้างสรรค์ ได้อับดับ 90 กว่าของโลกจาก 132 ประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นประเทศรับจ้างผลิตสินค้า แต่ Supply Chain ในด้านนี้ยังอ่อนแอ
 
 
softpower-2
Soft Power คือ การสร้างอิทธิพลดึงดูดให้ประเทศอื่นเกิดการมีส่วนร่วม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิด โดยใช้ค่านิยมและบรรทัดฐานที่เรามี มากกว่าการใช้กำลังอำนาจในการเข้าไปบีบบังคับผู้อื่น ผ่าน 3 เสาหลัก คือ คุณค่าทางการเมือง วัฒนธรรม และนโยบายการต่างประเทศ และ 6 กลุ่มดัชนีวัด Soft Power ได้แก่
  • Digital โครงสร้างพื้นทางทางดิจิทัลและการฑูตเชิงดิจิทัล
  • Culture การนำวัฒนธรรมเข้าสู่กระแสโลก เช่น Fast food culture, HollyWood, American dream ของอเมริกา
  • Enterprise ความน่าดึงดูดของโมเดลธุรกิจประเทศ เศรษฐกิจแบบเปิด และนวัตกรรม
  • Education คุณภาพของทุนมนุษย์ และการดึงดูดให้นักศึกษาต่างชาติอยากเรียนรู้ในองค์ความรู้ของชาตินั้น ๆ
  • Engagement เครือข่ายการฑูตในระดับนานาชาติ
  • Government การยึดถือหลักเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และคุณภาพของสถาบันทางการเมือง
 

จากนโยบายการส่งเสริม Soft Power 5F NIA ก็ได้มีการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในด้านเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Food Film Fashion Fighting และ Festival

5F Softpower by NIA
 
ทั้งนี้ สิ่งที่ไทยควรเร่งพัฒนาได้แก่ การสร้าง Supply Chain ที่เข้มแข็ง ผลักดันการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการพัฒนาด้าน Soft Power และการสร้าง Ecosystem ที่แข็งแรงเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้อยู่ในระดับนานาชาติให้ได้