สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA โดย Chiangmai&Co ผนึกพันธมิตร จัดงานสัมมนา “Smart Visa Forum”

News 3 ธันวาคม 2562 2,696

NIA โดย Chiangmai&Co ผนึกพันธมิตร จัดงานสัมมนา “Smart Visa Forum” พร้อมต้อนรับชาวต่างชาติเข้ามาสร้างสรรค์นวัตกรรมในไทย


NIA โดย Chiangmai&co ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), ผู้ประกอบการเชียงใหม่ (CMEA), หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย (NTCC), และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) จัดงานสัมมนา “Smart Visa Forum” ณ Chiangmai&Co

NIA มีด้วยความมุ่งมั่นในการผลักดันการสร้างนวัตกรรมที่จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับ BOI ออกแบบและสนับสนุนการดำเนินการเพื่อรับรองคุณสมบัติสำหรับผู้มีสิทธิได้รับสมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับชาวต่างชาติที่สนใจจะทำธุรกิจหรือลงทุนใน 13 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย โดยคนต่างชาติที่ถือ Smart Visa จะมีสิทธิพำนักและทำงานในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานนานสูงสุดถึงครั้งละ 4 ปี ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติผู้เชี่ยวชาญ มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเข้ามา เพื่อข่วยขยายศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย

ภายในงานได้มีการบรรยายเกี่ยวกับ “มาตรการสนับสนุนและส่งเสริม Smart Visa” เพื่อให้ชาวต่างชาติและผู้ประกอบการในเชียงใหม่ได้เข้าใจ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและเอกสารต่าง ๆ รวมถึงลักษณะ รูปแบบธุรกิจที่จะสอดคล้องกับมาตรการของ Smart Visa และการบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล” ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

อีกทั้งยังได้มีการเปิดเผยผลการสำรวจจากกลุ่มผู้ประกอบการเชียงใหม่ (CMEA) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มช. เกี่ยวกับดิจิตอลนอร์แมดในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคือกลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานด้านดิจิตอล ไม่ยึดติดกับสถานที่ โดยพบว่าเชียงใหม่ถือเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มดิจิตอลนอร์แมด อันดับต้น ๆ ของโลก แต่ระบบวีซ่าของไทยในปัจจุบันทำให้คนกลุ่มนี้ต้องเดินทางออกนอกประเทศเพื่อต่อวีซ่า และมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูง เมืองโฮจิมินห์ของเวียดนามถือเป็นคู่แข่ง สำคัญของเชียงใหม่ เพราะได้เปรียบในเรื่องวีซ่า โครงการ Smart Visa จึงมีความสำคัญที่จะมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ และทำให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของดิจิตอลนอร์แมด ทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ธุรกิจท้องถิ่น การเชื่อมต่อธุรกิจ เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

NIA ร่วมกับภาคเอกชน ARISTO Group มุ่งสร้าง Chiangmai&Co ให้เป็น Chiangmai Startup Valley ศูนย์กลางสตาร์ทอัพระดับโลก (Global Startup Hub) ที่มีความพร้อมและตอบโจทย์ผู้คนที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างชาติ เน้นให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One stop service) สำหรับสตาร์อัพในภาคเหนือ ผ่านกิจกรรม Networking, Knowledge Management และ Business Service รวมถึงการสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ มาร่วมสร้างระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมต่อการเกิดธุรกิจสตาร์ทอัพ


“Smart Visa Forum”

NIA and Chiangmai&co together with partners held “Smart Visa Forum”

NIA and Chiangmai&co in corporation with The Board of Investment Office (BOI), Chiang Mai Entrepreneurship Association (CMEA), Netherlands-Thai Chamber of Commerce (NTCC), and Digital Economy Promotion Agency (Depa) held “Smart Visa Forum” at Chiangmai&Co.

NIA, with intention to drive nation innovation has collaborated with the BOI to design and support the process of SMART Visa, which is a special type of visa aimed to attract highly skilled manpower, investors, executives and startups entrepreneurs wishing to work or invest in 13 targeted industries with the objective to put effort and scale up the economy value of Thailand. Smart Visa holders will be granted maximum 4-year permission to stay without work permit.

At the event, there was a ‘Smart Visa Forum’ that presented information about the SMART Visa including the criteria and application process. And continued with the ‘Investment in the Digital Sector Forum’ that presented how to get funding for the digital sector and investment schemes of BOI.

In addition, CMEA and the Faculty of Economics, Chiang Mai University have revealed the results of Digital Nomad Survey in Chiangmai. They found that Chiang Mai is one of the most popular cities for the digital normad in the world, but Thai visa system does not support them well. They have to leave the country to extend their visas and they have to spend much money. Ho Chi Minh City in Vietnam is considered as an important competitor because they have more support in visa system. Smart Visa program is a good idea to help facilitating them. And Chiang Mai will be the center of digital normad where knowledge, job, and income will come to benefit the locals.

NIA in collaboration with the private sector, ARISTO Group, aim at building Chiangmai&Co to be a Chiangmai Startup Valley. This place would be a global hub for people who want to start an innovative business for both Thai and foreigners. And, we intend to provide one stop service through Networking activities, Knowledge Management and Business Service. We also focus on building partnerships with public and private sectors in the area in order to create a suitable ecosystem for the startup business.

#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA #StartupThailand #Chiangmai  #SmartVisa