homekeyboard_arrow_rightNIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4


NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564  ผ่านการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรรณภา น่าบูรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายสำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานเปิดกิจกรรม  


โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อนวัตกรรมคืออะไร การพัฒนาโครงการนวัตกรรมและกลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด และตัวอย่างโครงการนวัตกรรมที่เคยได้รับทุนสนับสนุน ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจและมีมุมมองการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 30 ราย นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Pitching Concept Idea) มีโครงการเข้าร่วมพิจารณาทั้งสิ้น 5 โครงการ