สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

กิจกรรม Open House ในโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks

News 26 กรกฎาคม 2564 1,296

กิจกรรม Open House ในโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม Open House ในโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 90 ชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคุณจันทนา เบญจทรัพย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม แนะนำบทบาทและกลไกของ พอช. และ สนช. ในการเปิดกิจกรรม Open House ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนนำนวัตกรรมพร้อมใช้เข้าไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อันจะนำไปสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดต่อเนื่องตามภูมิภาคต่างๆ จนถึง กันยายน 2564

โดย สนช. ต้องการที่จะเฟ้นหาชุมชนที่ต้องการแสวงหานวัตกรรม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน ยกระดับคุณภาพชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ซึ่งชุมชนจะได้รับการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรม