homekeyboard_arrow_rightคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศได้เข้าเยี่ยมชม และฟังบรรยายที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ โดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อศักยภาพภูมิภาคของพื้นที่ภาคเหนือและเชียงใหม่เมืองนวัตกรรม

คณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศได้เข้าเยี่ยมชม และฟังบรรยายที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ โดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อศักยภาพภูมิภาคของพื้นที่ภาคเหนือและเชียงใหม่เมืองนวัตกรรม

       ช่วงเช้าวันที่ 2 เมษายน 2564 คณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศได้เข้าเยี่ยมชม และฟังบรรยายที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ โดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อศักยภาพภูมิภาคของพื้นที่ภาคเหนือและเชียงใหม่เมืองนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมรายสาขา ที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรูปแบบเศรษฐกิจนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่


      ในช่วงบ่ายทางคณะอนุฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม และ หอดูดาวแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับฟังบรรยายโครงการการพัฒนาการศึกษาวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ และความก้าวหน้าทางนวัตกรรมที่สืบเนื่อง ซึ่่งนับเป็นประโยชน์ในการต่อยอดทางนวัตกรรมการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ให้เทียบเท่าในระดับสากล


      ในวันที่ 3 เมษายน 2564 ทางคณะอนุฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตกาแฟและผลิตภัณฑ์จากเชอร์รี่ กาแฟของบริษัทฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับทุน Open innovation จาก NIA ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟ (ปี 2560) ชาจากเชอรี่กาแฟ (ปี 2561) และบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจากต้นกล้วยและกะลากาแฟ (ปี 2563) โดยได้รับฟังแนวทางการส่งเสริมระบบนิเวศการเรียนรู้ (Learning System) และพัฒนานวัตกรรมที่ผลักดันอุตสาหกรรมกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัยมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม (Added value) ให้กับวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิต ในรูปแบบ Zero waste Production อันช่วยให้เกิดการนำวัตถุดิบไปแปรรูปเป็นสินค้าใหม่ นับว่าเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดแก่คนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน