homekeyboard_arrow_rightNIA รับรางวัล Recognition of Excellence Award ในงาน Thailand OpenGov leadership forum 2019

NIA รับรางวัล Recognition of Excellence Award ในงาน Thailand OpenGov leadership forum 2019


NIA รับรางวัล Recognition of Excellence Award ในงาน Thailand OpenGov leadership forum 2019 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ โดยคุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร NIA เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล

NIA ได้รับการยกย่องในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ NIA มีเป้าหมายที่จะสร้างประเทศไทยให้เป็น tech-hub ของภูมิภาค โดย NIA ตั้งเป้าจะดึงกว่า 3,000 บริษัทธุรกิจนวัตกรรมจากนานาชาติ เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนนวัตกรรม และลงทุนในประเทศไทย รวมถึงมีแผนงานที่จะทำให้อันดับดัชนีนวัตกรรมของเราสูงขึ้นภายในปี 2030

อีกทั้งคุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร NIA ยังได้ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ Innovation in Government โดยได้กล่าวถึงปัญหาความท้าทายที่องค์กรภาครัฐมักถูกมองว่ามีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ไม่รวดเร็ว ดังนั้น NIA จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสำหรับภาครัฐ อาทิ โครงการ Government Procurement ที่เป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานเอกชนนำเทคโนโลยีไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐได้อย่างง่ายขึ้น

#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #RecognitionOfExcellenceAward #ThailandOpenGovLeadershipForum2019