สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

📣สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ TRIS Academy

News 5 เมษายน 2564 748
📣สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ TRIS Academy 

📣สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ TRIS Academy
...
จัดหลักสูตรพัฒนา "ผู้ประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม" (Innovative Organization : Certified Assessor Program) เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจด้านการประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม
...
เปิดรับสำหรับผู้สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 
...