homekeyboard_arrow_rightNIA ผนึกกำลังพันธมิตร ดึงสตาร์ทอัพสาย Deep Tech สร้างโอกาสการเติบโตในพื้นที่ EEC

NIA ผนึกกำลังพันธมิตร ดึงสตาร์ทอัพสาย Deep Tech สร้างโอกาสการเติบโตในพื้นที่ EEC

NIA ผนึกกำลังพันธมิตร ดึงสตาร์ทอัพสาย Deep Tech สร้างโอกาสการเติบโตในพื้นที่ EEC 

      สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับองค์กรพันธมิตรเปิดตัว “โครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีกิจกรรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก หรือ NIA Deep Tech Incubation Program@EEC เพื่อสร้างโอกาสให้สตาร์ทอัพสาย Deep tech ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสู่การขยายธุรกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเอื้อต่อการทำงานร่วมกันกับองค์กรพันธมิตรในพื้นที่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรรมและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เชื่อมโยงเครือข่ายเข้าร่วมเป็นดำเนินทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP) โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก ในกลุ่ม ARI-Tech ได้แก่ 1) Artificial Intelligent (AI) 2) Robotics 3) Immersive IoT ร่วมดำเนินงานกับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เกษตร อาหาร การขนส่ง ที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของพื้นที่ในหลากหลายอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ 


      โอกาสสำคัญได้ร่วมทำงานจริงกับองค์กรพันธมิตรชั้นนำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มาร่วมเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจผ่านประสบการณ์และมุมมองเพื่อต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน ผนวกรวมกับการเรียนรู้ในรูปแบบ customized ตามความต้องการ โดยเน้น mentoring & Coaching จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจ


      สตาร์ทอัพที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 พ.ค. 2564 

ส่งรายละเอียดของบริษัท พร้อมทั้งแผนธุรกิจ (Pitch Deck) ได้ที่ http://aritech.nia.or.th/eec
ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณมณฑา ไก่หิรัญ  
- โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 543
- มือถือ : 081-372 9163
- อีเมล : montha@nia.or.th