homekeyboard_arrow_rightเสวนาออนไลน์ในงาน “Lanna World IP Day 2021” ภายใต้หัวข้อ “IP Marketplaces"

เสวนาออนไลน์ในงาน “Lanna World IP Day 2021” ภายใต้หัวข้อ “IP Marketplaces"

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ในงาน “Lanna World IP Day 2021” ภายใต้หัวข้อ “IP Marketplaces และแหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์” ซึ่งจัดขึ้นโดย USPTO และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ร่วมกับพันธมิตรหลายหน่วยงานทั้งในระดับชาติและในภาคเหนือของไทย

การเข้าร่วมเสวนาดังกล่าว ดร. กริชผกา กล่าวถึงบทบาทของ NIA ในฐานะหน่วยงานหลักที่สนับสนุน การสร้าง การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์นวัตกรรมของประเทศ โดยที่ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของระบบนวัตกรรม 

NIA มีการส่งเสริมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ส่งเสริมเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยเน้นผู้ประกอบการนวัตกรรมหรือสตาร์ทอัพกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง “Deep Tech” ถือว่าเป็น Intangible Asset ที่ควรค่าแก่การบริหารจัดการและการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบซึ่งจะช่วยรักษาความสามารถทางการแข่งขันได้ในระยะยาว อีกทั้งทำให้ธุรกิจเป็นที่สนใจของนักลงทุนเพราะมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่สูง 

ดังนั้น NIA จึงมุ่งวางแนวทางการดำเนินงานเชิงรุกที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้เกิด Deep Tech Startup ของประเทศไทย