homekeyboard_arrow_rightNIA ร่วมกับ ศอ.บต. ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและการยกระดับการทำธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

NIA ร่วมกับ ศอ.บต. ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและการยกระดับการทำธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA นำทีมเข้าหารือกับ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และคณะ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนที่จะเดินหน้าต่อในอนาคต พร้อมได้พูดคุยถึงแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและการยกระดับการทำธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยระหว่างการพบพูดคุยได้มีการแลกเปลี่ยนถึงการดำเนินภารกิจที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่าง NIA กับ ศอ.บต. คือ การขับเคลื่อนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกมิติ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับครัวเรือนสู่ระดับอนุภาค ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขับเคลื่อนในเรื่องของพืชพลังงาน เมืองปศุสัตว์ และการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม 

ทั้งนี้ ทาง ศอ.บต. พร้อมที่จะร่วมมือกับ NIA ในการจัดตั้งคณะกรรมการและศูนย์ประสานงานในการพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคมส่วนหน้าร่วมกัน รวมทั้งเป็นหน่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนต่อไปในอนาคต