สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA นำทัพลงใต้ จัดกิจกรรมจบหลักสูตร “การจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ หรือ Deep South Innovation Business Coaching Program 2024”

News 5 มีนาคม 2567 111

NIA นำทัพลงใต้ จัดกิจกรรมจบหลักสูตร “การจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ หรือ Deep South Innovation Business Coaching Program 2024” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมจะบังติกอ โรงแรมซีเอสปัตตานี

DeepSouth_1.jpg

หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจขั้นสูง ด้วยการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโต โดยในปี 2567 มีจำนวนผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 34 ราย ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง
 
สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมในระยะเวลา 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 2 มีนาคม 2567 โดยอัดแน่นองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้นให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนทางการตลาด การวิเคราะห์รายได้หรือเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์ด้านเงินทุนและแหล่งเงินทุน กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีและทรัพย์สินทางปัญญา การคำนวณไตรกำไรสุทธิ รวมการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ซึ่งจะออกมาในรูปแบบของข้อเสนอโครงการ รวมถึงมีการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในรูปแบบ 1-on-1 Coachingให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนต่อไป
 
นอกจากนี้ ในสัปดาห์ที่ 8 มีการจัดกิจกรรม Final Pitching เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอโครงการนวัตกรรมและแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากตัวแทน NIA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการตลาด เพื่อรับข้อเสนอแนะในการดำเนินธุรกิจและเตรียมตัวรับการสนับสนุนทุนในโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ในลำดับต่อไป ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนเกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นการสร้างโอกาสในการขยายผลเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน