homekeyboard_arrow_rightNIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 (City & Community Innovation Challenge 2020) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและสนันสนุน ในพื้นที่จริง ซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีหัวข้อเปิดรับ ดังนี้

1. นวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติก (Plastic Waste Management Innovation)
• การจัดเก็บขยะพลาสติก
• การคัดแยกขยะพลาสติก
• การใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก
• การกำจัดขยะพลาสติก
• การสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะพลาสติก

2. นวัตกรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Innovation for Local Government Organization)
• การใช้เทคโนโลยีพลเมืองในการมีส่วนร่วมของประชาชน
• การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
• การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ
• ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
• การเข้าถึงบริการสาธารณะ
• การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการขยายตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

3. นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ (Innovation for Elderly People)
• การดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ
• การเข้าถึงการบริการด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ
• การสร้างการยอมรับในสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
• การสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ
• การจ้างงานผู้สูงอายุ
• กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
• นวัตกรรมสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม 

2. องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน 

3. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม social.nia.or.th/2020/city2020
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://mis.nia.or.th/

ช่องทางการติดต่อ
อีเมล : social@nia.or.th
โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 547, 548, 550, 551