สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมเป็นพันธมิตรจัดงาน AI Thailand Forum 2023 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย

News 20 สิงหาคม 2566 1,791

NIA ร่วมเป็นพันธมิตรจัดงาน AI Thailand Forum 2023 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมเป็นพันธมิตรกับสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) กับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) ภายใต้การสนับสนุนสำคัญจาก กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG และ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนา Alisa OpenGPT สัญชาติไทย จัดงาน AI Thailand Forum 2023 แสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสร้างระบบนิเวศ ที่ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Meeting Room 210-211 เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566
 
โดยคุณปริวรรต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม NIA เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "บทบาทเทคโนโลยี AI ในอุตสาหกรรมมุ่งเป้าของประเทศและการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับ ESG ในระดับสากล" พร้อมด้วย ดร.วโรดม คําแผ่นชัย CEO and Co-Founder, AltoTech Global และ ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกสมาคมและรักษาการนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) และ หัวหน้ากลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC ดำเนินการเสวนา โดย คุณจีรนา น้อยมณี Senior R&D Analyst, SCBX
 
คุณปริวรรต ได้กล่าวถึง บทบาทของ NIA ในการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีในสร้างสรรค์ให้เกิดการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การเกษตรและอาหาร การแพทย์ และภาคอุตสาหกรรม โดยมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานกับ ESG ภายใต้การดำเนินงาน 3G ได้แก่ 1) Groom การจุดประกายให้เกิดการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในภาคธุรกิจผ่านการดำเนินโครงการ เช่น AgTech AI, ARI-Tech Capability 2) Grant การสนับสนุนทุนเปล่าผ่านโครงการนวัตกรรม 1.5 – 5.0 ล้านบาท โดยปีที่ผ่านมามีการสนับสนุนโครงการที่มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์และสอดคล้องกับ ESG เช่น โครงการพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า และ 3) Growth การพัฒนาให้เกิดการเติบโต สร้างตลาดให้เกิดขึ้นเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาของสตาร์ทอัพ และสร้างโอกาสเชื่อมโยงกับนักลงทุน เช่น โครงการ DeepTech Incubation@EEC เชื่อมโยงสตาร์ทอัพ ARI-Tech (AI-Robotics-IoT-Immersive Technology) นำไปทดสอบการใช้งานกับกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในพื้นที่ EEC ซึ่ง NIA ยังผลักดันโครงการด้านการประยุกต์ใช้ AI สร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
 
นอกจากนี้คุณสิรพัฒน์ ชนะกุล นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน Super AI Startup Pitching ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมตัดสินจาก AIEAT, AIAT, SCB10X, Wisesight และ WYN Digital Group โดยต้องแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี AI สามารถนำไปแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างชัดเจน มีผลการตัดสินดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม FarmConnectAsia ประยุกต์ใช้ AI แก้ปัญหาด้านการเกษตรให้สามารถให้น้ำให้ปุ๋ยได้อย่างแม่นยำ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม A-KEYDEMY ประยุกต์ใช้ AI แก้ปัญหาทางการศึกษาให้นักเรียนแนะนำชุดข้อสอบ รวมทั้งคุณครูสามารถสร้างชุดทดสอบและติดตามประเมินผลได้
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม AI Move Platform ประยุกต์ใช้ AI วิเคราะห์สุขภาพและเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของนักกีฬา
 
โดยภายในงาน NIA ได้นำสตาร์ทอัพด้าน AI จำนวน 3 ราย เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ ในการแสดงเทคโนโลยีให้เห็นการประยุกต์ใช้งาน AI ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมทั้งได้พบปะกับลูกค้า พันธมิตร และนักลงทุน สร้างโอกาสการขยายธุรกิจและการได้รับร่วมลงทุน ได้แก่
  1. Millennium: เซนเซอร์วัดและติดตามการบำรุงรักษาของเครื่องจักรด้วยปัญญาประดิษฐ์
  2. Egg-E-Egg : ระบบนับและวิเคราะห์ไข่ไก่ด้วยปัญญาประดิษฐ์
  3. FarmConnect : ระบบบริหารจัดการน้ำเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยี AI-IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 
ในงานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ของประเทศไทยให้สามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มมากขึ้น มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,300 คน จากหลากหลายภาคส่วนทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน