สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

เปิด 6 สาขาธุรกิจนวัตกรรม พลิกโฉมเศรษฐกิจ ยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้พร้อมแข่งขัน


🔀 เมื่อเทคโนโลยีขั้นสูงกำลังเป็นจุดพลิกเกมเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ ทุกประเทศจึงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้มากขึ้น

🔬 แต่การไปให้ถึงเป้าหมายกลับไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเทคโนโลยีขั้นสูงต้องใช้ทั้งความรู้จากงานวิจัย ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ซับซ้อน เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีสิทธิบัตรคุ้มครองจนเลียนแบบได้ยาก ซึ่งต้องทุ่มเททั้งระยะเวลาและเงินทุนในการพัฒนา NIA จึงมีกลไกสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเป็นบันไดในการนำพาประเทศไทยให้ข้ามผ่านกับดักรายได้ปานกลาง 

โดยปีงบประมาณ 2567 ให้การสนับสนุนสำหรับ 6 สาขาธุรกิจที่มีศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหาร การดูแลสุขภาพ และยังเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถดึงดูดการลงทุน ซึ่งจะมีสาขาอะไรบ้าง ตามไปดูกัน!

🍽️ สาขาที่ 1 คือ นวัตกรรมด้านอาหารและผลไม้ไทยมูลค่าสูงเพื่อการส่งออก 

จากสถานการณ์ที่หลายประเทศเริ่มมีนโยบายลดการส่งออกอาหารเนื่องจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะเข้ามาอุดช่องว่างด้วยจุดแข็งที่เราเป็นหนึ่งในครัวของโลก ซึ่งในสาขานี้จะมีการสนับสนุนธุรกิจอาหารสำหรับตลาดจำเพาะเพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์การบริโภคที่หลากหลาย เช่น อาหารปราศจากสารก่อภูมิแพ้ อาหารออร์แกนิก อาหารฮาลาล อาหารวีแกน อาหารพรีเมียมซึ่งจะมีการใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงแล้วนำมาเพิ่มจุดขายด้วยเรื่องราวหรือประสบการณ์แปลกใหม่ อาหารพื้นถิ่นมูลค่าใหม่ที่จะใช้นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าแต่ยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้ และผลไม้ไทยมูลค่าสูงที่เน้นเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการจัดเก็บ จัดการ และขนส่งเพื่อส่งออกได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งผลไม้ไทยมูลค่าสูง ได้แก่ ทุเรียน มะพร้าว มะม่วง มังคุด ลำไย ส้มโอ เป็นต้น

🌱 สาขาที่ 2 คือ ธุรกิจนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

ด้วยต้นทุนทางธรรมชาติที่ทำให้ประเทศไทยได้เปรียบด้านความหลากหลาย จึงควรเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมเกษตรและปศุสัตว์ไทยไปอีกขั้น ในสาขานี้จึงมีการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ และพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาวัคซีน สูตรอาหาร กระบวนการเพาะปลูกเพาะเลี้ยง ซึ่งจะครอบคลุมทั้งระบบโรงเรือนอัจฉริยะ เครื่องจักรกลต่างๆ และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ยังคงความสดใหม่สำหรับส่งออก

♻️ สาขาที่ 3 คือ ธุรกิจนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนตํ่า 

เพื่อเป็นการสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในสาขานี้จึงเน้นไปที่โมเดลอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน มีทั้งรูปแบบธุรกิจแบ่งปันเพื่อลดหรือเพิ่มมูลค่าขยะ ธุรกิจการจัดการขยะหรือของเสีย และโมเดลการจัดการขยะเพื่อนำของเสียจากภาคอุตสาหกรรมหรือวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน เพิ่มมูลค่า หรือนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

สาขาที่ 4 คือ ธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด 

จากเป้าหมายที่ภาครัฐต้องการผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพในภูมิภาค (Bio Hub of ASEAN) ภายในปี 2570 เพื่อสร้างเม็ดเงินลงทุน 1.9 แสนล้านบาท จึงต้องมีการส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยจะเน้นที่การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวล เชื้อเพลิงจากของเสีย และระบบบริหารจัดการการผลิตพลังงานสะอาด ตั้งแต่การผลิต การบริการจัดเก็บ และการจ่ายไฟฟ้า ตามเป้าหมายในการสร้างมูลค่าการผลิตพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และพลังงานชีวภาพ

🤖 สาขาที่ 5 คือ ธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI, Robotic, Immersive & IoT (ARI Tech) 

ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมได้หลายด้าน โดยจะเน้นไปที่ธุรกิจดิจิทัลด้านการแพทย์และสุขภาพ ธุรกิจดิจิทัลด้านอีคอมเมิร์ซและค้าปลีก ธุรกิจดิจิทัลด้านการศึกษา และธุรกิจดิจิทัลด้านเกษตรและอาหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าและสัดส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้งหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติที่พัฒนาหรือมีการต่อยอดในประเทศให้เพิ่มขึ้นในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

🚙 สาขาที่ 6 คือ ธุรกิจนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง 

จากแนวโน้มที่มีการเติบโตขึ้นทั่วโลกและประเทศไทยเองก็วางเป้าหมายในการเป็น HUB ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย จึงต้องต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ด้วยการสนับสนุนที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบโครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบสำคัญ ด้านกระบวนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อใช้กับยานยนต์ไฟฟ้า แพลตฟอร์มและบริการสนับสนุน อย่างเช่น สถานีชาร์จ การจ่ายไฟฟ้าของแบตเตอรี่ และการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าที่มีลักษณะเฉพาะในโมเดลอื่นๆ อย่างรถกระบะ รถจักรยานยนต์ รถบัส รถบรรทุก เป็นต้น

แค่เห็นลิสต์ก็รู้ได้ทันทีเลยว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้ ล้วนเป็นทิศทางที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ 

NIA จึงเตรียมพร้อมที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมศักยภาพสูง เพื่อดึงดูดการลงทุนด้วยการต่อยอดงานวิจัย และความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และช่วยพลิกโฉมประเทศไทยไปสู่ประเทศแห่งนวัตกรรมได้อย่างแน่นอน

อ้างอิงข้อมูลจาก : 
https://www.youtube.com/watch?v=CFQnPP9_3uM&t=1s 
https://www.bangkokbanksme.com/en/23-4sme1-innovation-to-support-food-trends-of-the-future 
https://mgronline.com/business/detail/9660000065672 
https://www.bangkokbanksme.com/en/23-4up-when-thailand-wants-to-move-towards-electric-vehicle-hub