สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

22@ Innovation District จากพื้นที่ด้อยประโยชน์พัฒนาสู่ย่านนวัตกรรม ที่โดดเด่นด้านผังเมืองและความเป็นอยู่ของผู้คน

26 มิถุนายน 2567 343

22@ Innovation District จากพื้นที่ด้อยประโยชน์พัฒนาสู่ย่านนวัตกรรมที่โดดเด่นด้านผังเมืองและความเป็นอยู่ของผู้คน🤹 22@ Innovation District แม่แบบย่านนวัตกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่หลอมรวมนวัตกร เครือข่ายนวัตกรรม และประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน

🏭 จากพื้นที่ที่เคยเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อมีการปรับขึ้นค่าแรงของแรงงาน โรงงานต่างๆ จึงพากันปิดตัว ย้ายฐานการผลิตไปยังที่อื่นๆ แต่หากจะปล่อยอาคารเหล่านี้ตั้งทิ้งไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้น ภาครัฐจึงทำการปรับปรุงให้กลายเป็นแหล่งหาความรู้ของนักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการที่มาอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยตั้งชื่อว่า ย่านนวัตกรรม ‘22@’ ซึ่งตัวเลข 22 มาจากเขตที่ 22 ของเมืองบาร์เซโลน่า ส่วน @ ด้านหลังนั้นมาจาก Activities ต่างๆ ซึ่งจะเกี่ยวกับ Innovation Research รวมถึงการ Training มากมายที่จะเกิดขึ้น

🌇 พื้นที่เมืองบาร์เซโลน่ายังมีจุดเด่นเกี่ยวกับผังเมืองที่สมมาตร ซึ่งวิศวกรที่ชื่อว่า อิลเดโฟนส์ เซอร์ดา (Ildefons Cerdà) ได้ออกแบบให้จัดวางแบ่งเป็นบล็อกเท่าๆ กัน โดยแต่ละบล็อกก็จะประกอบไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ พื้นที่อำนวยความสะดวกแบบครบครัน และการวางผังเมืองเป็นบล็อกนั้น ยังทำให้เกิดการตัดถนนแบบเส้นขนาน ซึ่งช่วยลดความติดขัดในการสัญจร 

👨‍👩‍👧‍👧 ในการพัฒนาย่านนวัตกรรมนี้ ภาครัฐยังมองว่าสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญระดับเดียวกับการจัดเตรียมความพร้อมของระบบนิเวศก็คือ การรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชากร

🤝 ตัวอย่างการพัฒนาที่เห็นได้ชัดคือ การปรับปรุงอาคาร ที่ถึงแม้ภาครัฐจะไม่มีงบประมาณในการลงทุนเองทั้งหมด จึงขอความร่วมมือจากเอกชน โดยสร้างแรงจูงใจด้วยข้อเสนอให้สร้างอาคารที่สูงขึ้นกว่าเขตอื่นๆ จึงส่งผลให้บริษัทมีพื้นที่ในการหารายได้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกันเพื่อให้เมืองยังคงมีความเป็นมิตรอยู่ บริษัทต่างๆ ก็ต้องคืนพื้นที่ 30% เพื่อแลกกับความสูงของอาคาร และนำพื้นที่เหล่านั้น ไปพัฒนาเป็นที่พักอาศัยของรัฐ (Public Housing) ศูนย์อบรม (Training Facility) และพื้นที่สีเขียว เพื่อเปิดให้บริการกับทุกคน

🎉 ต่อมาในปี 2008 บาร์เซโลน่ายังมีการเตรียมพร้อมต่อยอดเมืองให้เป็นเมืองหลวงแห่งความคิดสร้างสรรค์ และเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจใหม่ ที่สามารถดึงดูดบริษัทและนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยี สื่อ และการออกแบบ จึงเริ่มจัดตั้งองค์กรให้เข้ามารับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบาย และมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับแสดงผลงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น The Borne Cultural Center และ The Cultural Center for Design อีกทั้งยังจัดตั้ง 22@ ให้เป็นพื้นที่สำหรับแสดงสินค้านวัตกรรม และลานกิจกรรมสำหรับขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์

🎓 การฟื้นฟูนี้นำไปสู่การจัดตั้งมหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยทางเทคโนโลยี ซึ่งดึงดูดให้มีบริษัทมากมายเข้ามาจัดตั้งในพื้นที่ จากผลการสำรวจธุรกิจในปี 2022 พบว่า มีการจัดตั้งบริษัทเกิดขึ้นทั้งสิ้นกว่า 8,223 แห่งในย่านนวัตกรรม และเกิดเป็นการจ้างงานที่มากถึง 93,000 คนเลยทีเดียว

🧑‍💻 ในการส่งเสริมระบบนิเวศสตาร์ทอัพในย่านนวัตกรรม 22@ ก็ยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่คอยให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น Barcelona Activa ศูนย์บริการสำหรับให้คำปรึกษาและช่วยบ่มเพาะสตาร์ทอัพ Barcelona Innova Lab บริการทดสอบนวัตกรรมต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ นอกจากนี้ในย่าน 22@ นี้ ยังมีการจัดโปรแกรมบ่มเพาะต่างๆ ที่น่าสนใจขึ้นเป็นประจำ และยังมีการประเมินผลประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า 22@ Barometer ที่จะรวบรวมข้อมูลสำหรับนำไปพัฒนา วิเคราะห์ ต่อยอดสร้างแนวทางในการปรับปรุงย่านให้ดียิ่งขึ้น

✅ ย่านนวัตกรรมนี้ เดินทางมาถึงจุดที่ทั่วโลกยอมรับ ครั้งหนึ่งเคยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับนานาชาติ อย่าง  Mobile World Congress ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมืองบาร์เซโลน่ามีความพร้อมทางด้านนวัตกรรมและมีความเป็นผู้นำในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม กิจกรรมนี้ดึงดูดผู้เข้าร่วมจากนานาชาติ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ความสำเร็จนี้ จึงกลายเป็นแบบอย่างในการพัฒนาความพร้อมของระบบนิเวศนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยดึงดูดผู้คนให้อยากเข้ามาใช้ชีวิต สร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่ได้

อ้างอิงข้อมูลจาก : 
https://readthecloud.co/start-10/ 
https://www.rdworldonline.com/how-barcelona-became-an-rd-hub-20-years-of-district-22barcelona/ 
https://www.iasp.ws/our-members/directory/@469123/22@---barcelona-activa 
https://www.22network.net  
https://medium.com/@2567498971/revitalizing-barcelona-the-22-barcelona-project-and-the-power-of-cultural-policy-in-urban-0032e98d8650 
https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/case-study-22-barcelona-innovation-district/27601/