สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

How to ดึงดูดคนเก่งไว้กับองค์กร ไม่ใช่แค่โบนัส แต่ Learning Environment คือสิ่งที่คนทำงานยุคใหม่กำลังมองหา

7 มีนาคม 2567 528

How to ดึงดูดคนเก่งไว้กับองค์กร ไม่ใช่แค่โบนัส แต่ Learning Environment คือสิ่งที่คนทำงานยุคใหม่กำลังมองหา


🔥ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีกำลังเข้ามาสร้างความพลิกผันต่อโลกธุรกิจในอนาคต

📊 จากข้อมูลงานวิจัยของ ServiceNow บอกไว้ว่า ตำแหน่งงานกว่า 5.9 ล้านตำแหน่งในประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีเข้าไป ซึ่งการคาดการณ์นี้ ไม่ได้มีผลกระทบแค่คนทำงานในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังส่งสัญญาณไปถึงคนทำงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ว่าต้องเริ่มปรับตัว เพิ่มทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างรอบด้านแล้ว

🤔 แต่...ทักษะอะไรบ้างล่ะ? ที่คนทำงานยุคปัจจุบันต้องเตรียมตัวให้พร้อม 

💻 รายงานจาก Sauce Skills ได้คาดการณ์ทักษะสำคัญตามกรอบของ World Economic Forum โดยพูดถึงทักษะด้านเทคโนโลยีที่ควรให้ความสำคัญ ซึ่งมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน เช่น ทักษะพื้นฐาน (Basic Digital Literacy) ที่หมายถึง การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ดิจิทัล ซอฟต์แวร์ หรืออินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว ทักษะการเข้าใจและใช้งานข้อมูล (Data Literacy) ในการนำข้อมูลที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนช่วยในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ ทักษะการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่เข้ามาช่วยส่งเสริมคุณภาพการทำงาน เพื่อให้งานที่อยู่ในความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

✍ จากข้อมูลในรายงานข้างต้น จะเห็นได้ว่า โลกเริ่มเรียกร้องให้แรงงานต้องหันมาเพิ่มทักษะให้กับตัวเองมากขึ้น จากอิทธิพลทางด้านเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดแนวโน้มที่พนักงานคาดหวังให้องค์กรมีส่วนร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ โดยจากการสำรวจแนวโน้มดังกล่าวพบว่า บริษัทที่มีสวัสดิการเหล่านี้ จะรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพได้มากถึง 98% จึงไม่แปลกที่หลายองค์กรในปัจจุบัน เริ่มที่จะสนับสนุนการศึกษาให้กับพนักงานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งไปเรียนคอร์สเสริม หรือบางแห่งก็อาจถึงขั้นสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

🎓 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น บริษัท Amazon จัดทำแพลตฟอร์ม AWS Skill Builder ขึ้นมาเพื่อใช้เทรนด์พนักงานในองค์กร ให้มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีไปจนถึงทักษะดิจิทัลในระดับที่บริษัทต้องการ โดยความรู้เหล่านี้ ยังถูกปล่อยออกมาให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งมียอดผู้ใช้งานจำนวนมาก จนในช่วงปลายปี 2023 ที่ผ่านมา Amazon ก็ได้ต่อยอดองค์ความรู้เปิดตัวโครงการ ‘AI Ready’ ที่รวบรวมหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ทุกคนที่สนใจได้เรียนฟรี เพื่อเตรียมพร้อมทักษะทางด้าน AI และ Generative AI รองรับสายงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

📈 อย่างไรก็ตาม ทักษะด้านเทคโนโลยี ก็ไม่ใช่แค่ทักษะหนึ่งเดียวที่ควรให้ความสำคัญ ในโลกของการทำงาน ยังมีทักษะอื่นที่ไม่ควรมองข้ามอีกมาก ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรม ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ แต่ละองค์กรอาจจะต้องหาพาร์ทเนอร์ที่มีองค์ความรู้เฉพาะด้านมาร่วมกันออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พนักงานในองค์กร

🤝 NIA ในฐานะองค์กรที่ต้องการยกระดับทักษะและศักยภาพทางนวัตกรรม ซึ่งมีเครือข่ายความร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ร่วมกันจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 

👨‍💼 ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรที่ร่วมกับ UN Women ช่วยติดปีกให้ธุรกิจเติบโตด้วยการเรียนรู้สู่โอกาสทางธุรกิจของทุกเพศอย่างเท่าเทียม หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่: Entrepreneurship and New Business Development ร่วมกับธนาคารออมสิน ที่เสริมสร้างทักษะและความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดไอเดียไปสู่การสร้างธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

หรือร่วมกับ SCB SME Academy ภายใต้ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดหลักสูตร NIA X SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 5  ในธีม “Sustainnovation Enterprise” สร้างองค์กรฐานนวัตกรรมสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน ช่วยให้ผู้ประกอบการหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม มีความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ 

อ้างอิงข้อมูลจาก : 
https://www.servicenow.com/workflow/hyperautomation-low-code/ai-impact-tech-skills-tomorrow.html 
https://bluebik.com/th/insights/7592 
https://trainingmag.com/2024-the-year-of-skills/ 
https://aws.amazon.com/th/education/awseducate/aws-educate-employers/ 
https://techsauce.co/tech-and-biz/amazon-ai-ready-skills-commitment