สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างเหมา จัดกิจกรรมห้องทดลองเมืองนวัตกรรม (CITY INNOVATION LAB) ในพื้นที่ศูนย์กลางนวัตกรรมภูมิภาค เลขที่ อ0040/2567
สร้างเมื่อ 14 พ.ค. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power Forum) ในชื่องาน “SPLASH” เลขที่ อ0045/2567
สร้างเมื่อ 13 พ.ค. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 11)
สร้างเมื่อ 8 พ.ค. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 10)
สร้างเมื่อ 7 พ.ค. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างสำนักงานสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2568 เลขที่ อ0039/2567
สร้างเมื่อ 23 เม.ย. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างเหมาบริการการขยายตลาดไปสู่ประเทศญี่ปุ่น เลขที่ อ0038/2567
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 6 เลขที่ อ0036/2567
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหวในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเพิ่มยอดขายของผู้ประกอบการโครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค เลขที่ อ0034/2567
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างเหมาดำเนินงานโครงการเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านการเกษตร เลขที่ อ0033/2567
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างเหมาจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ สนช. เลขที่ อ0032/2567
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างเหมาดําเนินงานหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการนวัตกรรม รุ่นที่ 2 เลขที่ อ0031/2567
สร้างเมื่อ 9 เม.ย. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเหมาบริการกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2567 เลขที่ อ00029/2567
สร้างเมื่อ 14 มี.ค. 2567