สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาโครงการสร้างแรงบันดาลใจจากร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เลขที่ อ0042/2566
สร้างเมื่อ 1 มี.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรเทคโนโลยีเชิงลึกในระยะเริ่มต้น เลขที่ อ0040/2566
สร้างเมื่อ 28 ก.พ. 2566
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
สร้างเมื่อ 22 ก.พ. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที เลขที่ อ0038/2566
สร้างเมื่อ 16 ก.พ. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมไทย เพื่อความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปี 2566 (Corporate SPARK 2023) เลขที่ อ0037/2566
สร้างเมื่อ 15 ก.พ. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาการศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ภาคใต้ชายแดน เลขที่ อ0036/2566
สร้างเมื่อ 15 ก.พ. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานนวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เลขที่ อ0033/2566
สร้างเมื่อ 7 ก.พ. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมและเว็บท่า (Event and Portal Management System) เลขที่ อ0032/2566
สร้างเมื่อ 7 ก.พ. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เลขที่ อ0028/2566
สร้างเมื่อ 2 ก.พ. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์ และการทดลองใช้กลไกส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ย่านนวัตกรรมอารีย์ เลขที่ อ0024/2566
สร้างเมื่อ 23 ม.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาระบบการอบรมออนไลน์ (MOOCs) เลขที่ อ0023/2566
สร้างเมื่อ 20 ม.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึก เลขที่ อ0022/2566
สร้างเมื่อ 17 ม.ค. 2566