homekeyboard_arrow_right“KiwaNature” สีพิกเม้นท์คุณภาพสูงจากพืชธรรมชาติ

“KiwaNature” สีพิกเม้นท์คุณภาพสูงจากพืชธรรมชาติ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตสีพิกเม้นท์คุณภาพสูง จากพืชธรรมชาติโดยนำพืชธรรมชาติมาผ่านกระบวนการสกัดสารให้สี โดยใช้สารส้มเป็นสารติดสี จับกับโมเลกุลของสี และใช้โซเดียมคาร์บอเนตปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง เพื่อให้ได้เฉดสีที่หลากหลาย และช่วยให้เกิดการตกตะกอน เป็นผลิตภัณฑ์สีพิกเม้นท์จากพืชธรรมชาติ ที่ให้คุณภาพของสีมีความสม่ำเสมอและมีมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม