homekeyboard_arrow_rightระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง

ระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตสาหร่ายเตาอินทรีย์ในบ่อดินภายในโรงเรือนปิดที่มีสภาวะควบคุมการเจริญเติบโตโดยการใช้ระบบ smart control ซึ่งตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำ อัตราการไหลและความขุ่นของน้ำ ซึ่งควบคุมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาอินทรีย์ และยังให้สารอาหารที่ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ตามสูตรที่อัตราส่วนต่างๆ มีการผันแปรตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้สามารถผลิตสาหร่ายเตาอินทรีย์ออกมาได้ตลอดทั้งปีอีกทั้งยังมีกระบวนการเก็บเกี่ยวที่ลดการปนเปื้อน กระบวนการทำความสะอาดสาหร่ายเตาอินทรีย์โดยใช้น้ำโอโซนทำให้ปราศจากการปนเปื้อน และยังมีการอบลดความชื้นด้วยเครื่องอบสาหร่ายเตาแบบต่อเนื่องด้วยอินฟาเรดเพื่อยืดอายุและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า