homekeyboard_arrow_rightระบบประเมินการเพาะปลูกอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ

ระบบประเมินการเพาะปลูกอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการจัดการการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวอ้อย โดยการพัฒนาระบบประเมินการเพาะปลูกอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ ที่สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงพร้อมบันทึกค่าตำแหน่งพิกัดพื้นโลก วัดความสูงเฉลี่ยของต้นอ้อยและนำมาวิเคราะห์ปริมาณการเพาะปลูก ปริมาณพื้นที่การเกษตรและการวัดความเจริญเติบโต ซึ่งสามารถทำให้ลดระยะเวลาและบุคคลากรในการสำรวจ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปใช้สำหรับวิเคราะห์ด้านการวางแผนการเพาะปลูก การผลิตและการจัดการของโรงงานผลิตได้