สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

“AquaB” ระบบบริหารจัดการสายพันธุ์สัตว์น้ำ

News d-none 18 มกราคม 2561 4,219

“AquaB” ระบบบริหารจัดการสายพันธุ์สัตว์น้ำ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบบริหารจัดการสายพันธุ์สัตว์น้ำ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (image processing) เพื่อวัดขนาด บันทึกภาพถ่าย และบันทึกข้อมูลสัตว์น้ำให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล และใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุกรรมเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีและเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจ และสามารถหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตด้วยข้อมูลเชิงสถิติ