สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

“blueBLE” ระบบบริหารจัดการการเคลื่อนที่ในเมืองอัจฉริยะด้วยบลูทูธ

News d-none 11 มกราคม 2561 4,268

“blueBLE” ระบบบริหารจัดการการเคลื่อนที่ในเมืองอัจฉริยะด้วยบลูทูธ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบบริหารจัดการการเคลื่อนที่ในเมืองอัจฉริยะด้วยบลูทูธ โดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำขนาดเล็กที่ติดตั้งอยยู่ตามป้ายบอกทาง สถานที่สำคัญ ร้านค้า กองยานพาหนะ และรถบริการสาธารณะภายในเมือง เพื่อแจ้งข้อมูลในระยะใกล้ และเชื่อมต่อกับ IoT Gateway เช่น โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานหรืออุปกรณ์อ่านสัญญาณบูลทูธที่ติดตั้งไว้ตามประตูทางเข้าออกของสถานที่ โดยจะทราบปริมาณการเข้าออกและรูปแบบการเคลื่อนที่ของยานพาหนะภายในเมือง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการจัดตารางการทำงาน (fleet scheduling) ของกองยานพาหนะของเทศบาลเมือง ควบคุมเวลาการให้บริการ (headway)ตามนโยบายที่ทางเทศบาลกำหนดหรือกองยานพาหนะของบริษัทเอกชนภายในเมือง