homekeyboard_arrow_rightระบบการสืบค้นวิธีการใช้เวชภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์สำหรับสัตวแพทย์ VETLIST

“VETLIST” ระบบการสืบค้นวิธีการใช้เวชภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์สำหรับสัตวแพทย์

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศด้านการแพทย์ โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น พัฒนาเป็นระบบที่ใช้สำหรับสืบค้นหาขนาดและวิธีการใช้ยาของสัตวแพทย์ และแนะนำผลิตภัณฑ์ ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย