สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ระบบการผลิตแตงโมอินทรีย์ภายใต้สภาพโรงเรือนพื้นที่ลุ่ม

News d-none 18 มกราคม 2561 6,811

ระบบการผลิตแตงโมอินทรีย์ภายใต้สภาพโรงเรือนพื้นที่ลุ่ม

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบการผลิตแตงโมอินทรีย์ภายใต้สภาพโรงเรือนพื้นที่ลุ่ม โดยเป็นการพัฒนารูปแบบการผลิตแตงโมอินทรีย์แนวตั้งบนรางปลูกยกสูงเหนือพื้นดิน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งพัฒนาสูตรวัสดุปลูกที่มีธาตุอาหารเพียงพอต่อความต้องการของแตงโม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยให้อากาศผ่านระบบการให้น้ำบริเวณรากพืช ซึ่งรูปแบบการผลิตดังกล่าวทำให้ผลผลิตแตงโมอินทรีย์มีคุณภาพและมีปริมาณผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่สูงขึ้น รวมทั้งสามารถผลิตได้ทุกฤดูกาล