สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ระบบการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงแบบครบวงจร

News d-none 18 มกราคม 2561 10,743

ระบบการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงแบบครบวงจร

นวัตกรรมระดับโลกด้านระบบการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงแบบครบวงจร โดยการใช้เทคโนโลยีปรับปรุงดินให้มีปริมาณอินทรียวัตถุในระดับที่เหมาะสม ร่วมกับการจัดการเมล็ดพันธุ์ และการควบคุมวิธีการปลูกที่ช่วยกระตุ้นการสร้างและสะสมสารหอม 2AP (2-Acetyl-1-Pyrroline) ในเมล็ดข้าว รวมถึงการเพิ่มปริมาณผลผลิตโดยการประยุกต์ใช้สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้ต้นข้าวในทุกระยะการเจริญเติบโตมีความต้านทานต่อโรค แมลง และสภาพอากาศเพิ่มมากขึ้น