สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ผศ.ดร.ประยูร เชี่ยววัฒนา รับรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

News 3 ธันวาคม 2561 2,108

ผศ.ดร.ประยูร เชี่ยววัฒนา รับรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

NIA ขอแสดงความชื่นชมและร่วมแสดงยินดีแก่ ผศ.ดร.ประยูร เชี่ยววัฒนา ที่ปรึกษาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และอดีตผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT) ในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก “Asia Pacific Metrology Programme Developing Economies NMIs (National Metrology Institute) Award” หรือ APMP DEN Award ซึ่งเป็นรางวัลที่คณะกรรมการบริหารขององค์การมาตรวิทยาแห่งเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Metrology Programme: APMP) พิจารณามอบให้แก่บุคลากรจากสถาบันมาตรวิทยาของประเทศกำลังพัฒนาเพียงปีละหนึ่งรางวัล

APMP

APMP เป็นองค์กรมาตรวิทยาในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีสมาชิก 31 ประเทศ 40 หน่วยงาน ซึ่งมีการจัดประชุมสมาชิกเป็นประจำปีละครั้ง ประกอบด้วยการประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงนโยบาย การจัดอบรมในสาขาการวัดต่างๆ และการสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านมาตรวิทยาจากประเทศที่พัฒนาแล้วสู่การจัดตั้งหน่วยงานมาตรวิทยาในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งในช่วงการประชุม APMP2018 ระหว่างวันที่ 20-30 พ.ย. 61 ณ สิงคโปร์ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลดังกล่าวด้วย

ผศ.ดร.ประยูร เชี่ยววัฒนา ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทรงเกียรติดังกล่าว ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญของประเทศไทยในการก่อตั้งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติขึ้นมา สร้างให้เกิดความตื่นรู้ด้านมาตรวิทยาแก่ภาคเศรษฐกิจของประเทศ ร่วมเป็นสมาชิกลงนามในข้อตกลงกับองค์การมาตรวิทยาสากลเพื่อแสดงขีดความสามารถด้านการวัดและการสอบเทียบของไทยให้ปรากฎในระดับสากล รวมถึงมีคุณูปการที่เด่นชัดในการเข้าร่วมกิจกรรมของ APMP ทั้งทางด้านเทคนิค และกิจกรรมของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนามาตรวิทยาในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมุ่งส่งเสริมพัฒนาการของมาตรวิทยาในประเทศกำลังพัฒนาของภูมิภาคนี้