สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ระบบอัจฉริยะในการเลี้ยงผึ้ง สำหรับผลิตน้ำผึ้งดอกกฤษณา

News d-none 11 มกราคม 2561 4,034

ระบบอัจฉริยะในการเลี้ยงผึ้ง สำหรับผลิตน้ำผึ้งดอกกฤษณา

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งดอกกฤษณาซึ่งเป็นน้ำผึ้งชนิดใหม่ที่มีสีและกลิ่นที่เฉพาะตัวรวมถึงคุณสมบัติทางการแพทย์ซึ่งสามารถยกระดับให้เทียบเท่ากับน้ำผึ้งมานูก้าจากนิวซีแลนด์ได้ ส่วนในด้านกระบวนการเลี้ยงผึ้งแบบปลอดสารพิษเพื่อผลิตนำ้ผึ้งดอกกฤษณาเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ การวิเคราะห์คุณภาพ และป้องกันการปนเปื้อนของผลผลิต สามารถสร้างเป็นมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งในการยกระดับไปสู่ตลาดโลก