homekeyboard_arrow_rightต้นแบบศูนย์จัดการขยะติดเชื้อ ที่แหล่งกำเนิด

ต้นแบบศูนย์จัดการขยะติดเชื้อ ที่แหล่งกำเนิด

นวัตกรรมระดับประเทศด้านรูปแบบธุรกิจและกระบวนการจัดการขยะติดเชื้อที่แหล่งกำเนิด โดยอาศัยเทคโนโลยีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำอุณหภูมิ 150-160 องศาเซลเซียส ที่แรงดัน 5-7 บาร์ รวมถึงการออกแบบระบบการจัดการที่ป้องกันการสัมผัสขยะติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน ซึ่งขยะติดเชื้อที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะสามารถนำเข้าสู่กระบวนการ คัดแยกขยะรีไซเคิลและนำไปกำจัดรวมกับขยะทั่วไปได้อย่างปลอดภัย