สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
facebook niathailand twitter niathailand youtube niathailand line niathailand

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA บรรยายพิเศษ “นวัตกรรมกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

News 22 มิถุนายน 2565 348

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA บรรยายพิเศษ “นวัตกรรมกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


ในงานประชุมสัมมนา “โครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มศูนย์กลางการเรียนรู้การบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียงกับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมดุล และมั่นคง” โดยมีผู้แทนจากภาคชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานกว่า 80 ราย จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

การประชุมสัมมนาดังกล่าว ได้กล่าวถึงการเชื่อมโยง “เศรษฐกิจพอเพียง” กับการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ต้องมีการประยุกต์ใช้ความคิดใหม่ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคนในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน แบบพอเพียงและแบ่งปัน รวมถึงยกตัวอย่างกรณีศึกษาผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ที่ขยายผลลงสู่พื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการใช้นวัตกรรมให้ตรงกับโจทย์ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ เช่น โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมชุนชนเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ที่ต้องการแก้ปัญหาการเลิกปลูกข้าวโพดปรับเปลี่ยนวิถีการทำการเกษตรบนพื้นที่สูง ลดการสร้างหนี้สิน เพิ่มการสร้างงาน สร้างอาชีพใหม่ รวมถึงการคืนผืนป่า เป็นต้น