สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

กระบวนการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0 ปลอดโรคไวรัสด้วยระบบแอโรโพนิกส์

News d-none 18 มกราคม 2561 4,842

กระบวนการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0 ปลอดโรคไวรัสด้วยระบบแอโรโพนิกส์

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0 ปลอดโรคไวรัส โดยเริ่มจากการผลิตต้นอ่อนมันฝรั่งปลอดเชื้อด้วยระบบ temporary immersion bioreactor และนำไปขยายเป็นต้นแม่พันธุ์และต้นมันฝรั่งตามลำดับโดยใช้ระบบแอโรโพนิกส์ภายใต้โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิและความเข้มแสง พร้อมทั้งพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของต้นมันฝรั่งและช่วยกระตุ้นให้เกิดหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0ในปริมาณสูง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาในการผลิตหัวพันธุ์และให้ปริมาณผลผลิตสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกในดินภายใต้โรงเรือนกันแมลง นอกจากนี้ ยังช่วยลดความเสี่ยงจากโรคไวรัสรวมทั้งสามารถผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0 ได้ตลอดปี