สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

Thailand Biennale, Krabi 2018

News 4 ธันวาคม 2561 2,293

Thailand Biennale, Krabi 2018

จากการจัดงาน Government Procurement Transformation ที่ผ่านมา NIA ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 2 ฉบับ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB และสำนักงานศิลปะร่วมสมัย หรือ OCAC เพื่อร่วมกันพัฒนาตลาดภาครัฐสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น ในโครงการแสดงมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018
การลงนามในครั้งนั้นเป็นที่มาของการที่ NIA นำนวัตกรรมของ Startup เข้าไปช่วยในการเข้าถึงงาน Thailand Biennale, Krabi 2018 โดย Startup เจ้าแรกที่เข้าไปช่วยในงานคือ Take me tour ด้วยการจัดทำ Recommend Routing สำหรับนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงงานศิลปะต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วทั้งเกาะกระบี่ การสแกน QR Code ในการเข้าถึงข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อชิ้นงาน เป็นต้น และเจ้าที่ 2 คือ Zipevent ที่เข้ามาช่วยในการเพิ่มการเข้าถึงผ่านโซเชียล ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาการเข้าถึงงานศิลปะ และเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี ในระดับชุมชน ระดับเมืออง และระดับย่าน (http://thailandbiennale.org)

NIA ลงพื้นที่ ร่วมกับ OCAC

โดยในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา NIA มีโอกาสลงพื้นที่ ร่วมกับ OCAC เพื่อร่วมชมงาน Thailand Biennale, Krabi 2018 และเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “การพัฒนางานศิลปะบนผืนผ้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนนานาชาติ ณ จังหวัดกระบี่” ได้สัมผัสถึงวิธีชีวิตของคนในชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนระหว่างการจัดงาน รวมไปถึงการหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมใน 4 ด้านด้วยกัน

1.การลงนาม MOU ที่จะเน้นการพัฒนานวัตกรรมด้าน Art โดยเฉพาะ ระหว่าง NIA และ OCAC
2.แนวทางการพัฒนานวัตกรรมของ Startup ด้าน Art ต่อยอดไปสู่ Sector ใหม่ของ Ecosystem “Martech”
3.แนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะในระดับย่าน (Area Base Innovation) และระดับเมือง (City Innovation)
4.แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Innovation) เช่น การใช้นวัตกรรมในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้แก่ศิลปะในชุมชน เป็นต้น

ซึ่งถือว่าการจัดงาน Thailand Biennale, Krabi 2018 เป็นการเริ่มต้นการพัฒนานวัตกรรมด้าน Art และเป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยการจับมือระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ Startup และคนในชุมชน โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวด้าน “Martech” ได้ที่ Facebook page: Startup Thailand