สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม และ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำคณะเข้าหารือร่วมกันถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs

News 23 มีนาคม 2565 614

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม และ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำคณะเข้าหารือร่วมกันถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม และ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำคณะเข้าหารือร่วมกันถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ท่ามกลางวิกฤตการณ์โรคระบาด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

ทำอย่างไรจึงจะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส การขยายฐานการตลาด รวมถึงการติดอาวุธให้ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงภาคประชาสังคมจำเป็นต้องผนึกกำลังร่วมกัน เพื่อฝ่าวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

ในการนี้ทาง NIA และ สสว. ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก CP Origin ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนผ่านช่องทางและเทคโนโลยีต่างๆ ในการร่วมมือกันสร้าง SMEs Ecosystem เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทลายข้อจำกัดให้กับ SMEs ไทย และต่อยอดผู้ประกอบการนวัตกรรมในเครือข่ายของ NIA