homekeyboard_arrow_rightNIA ลุยเปิดหลักสูตร PPCIL รุ่นที่ 4 ต่อเนื่อง เร่งขยายเมล็ดพันธุ์สร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง “Change maker”

NIA ลุยเปิดหลักสูตร PPCIL รุ่นที่ 4 ต่อเนื่อง เร่งขยายเมล็ดพันธุ์สร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง “Change maker” 

NIA ลุยเปิดหลักสูตร PPCIL รุ่นที่ 4 ต่อเนื่อง เร่งขยายเมล็ดพันธุ์สร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง “Change maker” 

ควบคู่การพัฒนาเครือข่ายจากทุกภาคส่วนให้ทำงานร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศไทยได้ด้วยนวัตกรรม

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA และ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม ร่วมเปิดกิจกรรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน” หรือ PPCIL รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เพื่อพัฒนาและสร้างศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ของภาครัฐ เอกชน หน่วยงานความมั่นคง ภาคการเมืองและสื่อสังคมให้มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม และนำมาสร้างสรรค์เป็นข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบายร่วมกันที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงโดยหลักสูตรจะจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2565 นี้

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Royal Projects: The Showcase of Innovation” 
นำแนวพระราชดำริการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่สะท้อนให้เห็นถึงหลักการและวิธีคิดในการทรงงานของพระองค์ ที่สำคัญคือ การใช้หลักสากลเพื่อพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย และยังเน้นย้ำว่านวัตกรรมต้องทำให้โลกของเราและการใช้ชีวิตของเราเดินไปสู่ 3 คำใหญ่ ๆ คือ “ยั่งยืน” “สมดุล” และ “มั่นคง”

หลักสูตร PPCIL นี้ได้ถูกพัฒนาและกลั่นกรองจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย  พร้อมด้วยคณะทีมอาจารย์ที่ปรึกษา นำโดย ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโปรแกรมคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผศ.ดร.ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต สถาบันอนาคตไทยศึกษา และ คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer บริษัท SCG Cement - Building Materials จำกัด ที่มาพร้อมกับทีม Mentor จาก WEDO จะมาร่วมสร้างความเข้มข้นของหลักสูตรให้ลงลึกถึงแก่นการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายไปด้วยกัน โดยการสร้างนวัตกรรมดังกล่าวต้องอาศัยแนวทางการคาดการณ์และการคิดเชิงอนาคต (Foresight) ร่วมกับหลักการออกแบบนโยบาย (Policy) ที่ต้องเข้าใจบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สร้างแนวปฏิบัติของความร่วมมือรูปแบบใหม่ (Collaboration) สร้างผลลัพธ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน