สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ปณาลี พงษ์แดง (ฝน)

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

02-017 5555 # 407

นวัตกรรมเป็นบทพิสูจน์ถึงสภาวะความสร้างสรรค์ และบ่งชี้ถึงศักยภาพในการขับเคลื่อนของประเทศ

 

WORK

บทบาทหน้าที่หลักของนักพัฒนานวัตกรรมคือให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการทั้ง SMEs และ Startup ที่เข้ามาเพื่อขอรับการสนับสนุนสำหรับการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะร่วมพัฒนาโครงการตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบโครงการให้มีความสมบูรณ์เพื่อนำข้อเสนอโครงการเข้าพิจารณาโครงการต่อคณะกรรมการเพื่อขอรับการสนับสนุนจนถึงติดตามการเบิกจ่าย โดยมีความคาดหวังว่า เมื่อโครงการต้นแบบเสร็จสิ้นไป ในอนาคตจะเห็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานออกวางจำหน่ายและขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

 

EXPERTISE

ดิฉันสำเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ซึ่งมีความสนใจในด้านเกษตรกรรม จึงได้รับมอบหมายให้มาพัฒนาโครงการสาขาเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งจะดูแลโครงการที่ครอบคลุมในด้านเกษตรกรรม อาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอางสารสกัด สมุนไพร และปศุสัตว์ โดยความท้าทายของการเป็นนักพัฒนานวัตกรรมคือไม่สามารถรู้เลยว่าโครงการที่เข้ามาขอรับการสนับสนุนจะเป็นด้านใด ซึ่งโครงการแต่ละด้านจะมีรายละเอียดและความยากแตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงต้องอาศัยการฝึกฝนเรียนรู้และอดทนเพื่อศึกษาให้รู้ถึงรายละเอียดอย่างแท้จริง สร้างความเชื่อมั่นว่า โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก NIA รวมถึงงบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนซึ่งได้มาจากภาษีของประชาชนมีศักยภาพ โดยสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน

CREATIVITY

จากประสบการณ์การทำงานที่ NIA แค่เพียง 2 ปี สามารถเปลี่ยนทัศนคติในหลายๆ ด้าน จากที่ไม่เคยสนใจศึกษาด้านการประกอบธุรกิจและการลงทุนกลับมองเห็นโอกาสทางธุรกิจอยู่เสมอเนื่องจากตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายต้องอาศัยการเรียนรู้และค้นคว้าเพื่อนำข้อมูลมาประกอบในการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อเปลี่ยนมุมมองและสร้าง Inspiration เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับการดำเนินชีวิตและรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจซึ่งมีหลายบริษัทสามารถพลิกชีวิตและยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้อีกหนึ่งความภูมิใจ รวมถึงพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของคนไทยในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก

EDUCATION

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ