สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

พัชมณ พลายมี (หมิว)

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

02-017 5555 # 502

นวัตกรรมสร้างนวัตกรเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ

WORK

ในฐานะนักพัฒนานวัตกรรมบทบาทหน้าที่สำคัญคือการเป็นที่ปรึกษาในส่วนโครงการ Open Innovation ให้กับผู้ประกอบการทั้ง SMEs และ Startup เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเน้นที่อุตสาหกรรมด้านธุรกิจบริการและการแบ่งปันซึ่งครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล การท่องเที่ยว และการแพทย์เพื่อตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าเพื่อสนับสนุนโครงการที่มีนวัตกรรมในระดับประเทศหรือระดับองค์กรในงบประมาณไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

สนช. ถือเป็นสถานที่ทำงานแห่งแรกหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสร้างความท้าทายและเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในการดำเนินชีวิตช่วยในเรื่องของการทำงาน เพราะต้องอาศัยความอดทนใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อนำความรู้มาสนับสนุนทางบริษัทและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาโครงการดังกล่าวและสร้างความภูมิใจเมื่อได้เห็นนวัตกรรมหน้าใหม่สามารถประสบความสำเร็จ

EXPERTISE

ในฐานะที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถประสบความสำเร็จในการขอรับการสนับสนุนจากทางสำนักงานฯ ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าของโครงการ ทำให้ดิฉันได้เห็นความแปลกใหม่จากโครงการแต่ละโครงการที่ผู้ประกอบการยื่นเรื่องเข้ามาขอรับทุน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้อีกด้วย ดังนั้นการได้รับโอกาสและสามารถส่งต่อโอกาสดีๆ ไปยังคนอื่นๆ ก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งในการทำงานที่คาดหวังไว้

 

CREATIVITY

กิจกรรมยามว่างนอกเหนือจากการพักผ่อนแล้วการอ่านหนังสือด้านการลงทุนก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำเสมอ เพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้ที่จะลงทุนเพื่อควรค่ากับการเสี่ยงนั้นๆ ในบางเวลาก็จะอ่านสื่อภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงเพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวเอง โดยเริ่มอ่านจากสิ่งที่ชอบและยังชอบค้นหาข้อมูลบน Social Network เช่น การดูเพจเกี่ยวกับเทคโนโลยใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเมืองไทยได้

 

EDUCATION

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

EXPERIENCE

  • ฝึกงานด้าน Quality Control บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

 

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ