สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

อภิวัฒน์ ถาวรแก้ว (ไอซ์)

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

02-017 5555 # 407

-วิสัยทัศน์

WORK

ขณะนี้ผมเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการคูปองนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมการผลิต (หุ่นยนต์ เครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติต่างๆ หัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น) เพื่อยกระดับความสามารถของ SMEs ไทย ในส่วนของการส่งเสริมนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่า ทำหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ SMEs ขนาดเล็กและกลาง เพื่อช่วยพัฒนาโครงการคูปองนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ

EXPERTISE

ในปี 2559 ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ สนช. ในส่วนของงานคูปองนวัตกรรม ได้มีโอกาสให้คำปรึกษาแก่ SMEs รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการคูปองนวัตกรรมให้เป็นที่รู้จักกับ SMEs เช่น กิจกรรม “What’s innovation & How to write proposal” ซึ่งมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ SMEs ในทุกๆ ต้นเดือน คูปองนวัตกรรมสัญจร 4 ภูมิภาค และคูปอง Fast Track ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นกิจกรรมที่ทำให้ SMEs ได้เพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง และจากการที่ต้องพบปะ พูดคุย ให้คำปรึกษาแก่ SMEs นั้น ถือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของตนเอง รวมถึงการอบรมต่างที่ทาง สนช. จัดขึ้น ล้วนมีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับส่วนงานที่รับผิดชอบได้

CREATIVITY

กิจกรรมยามว่างของผม คือ การได้อ่านหนังสืออ่านนอกเวลาในห้องสมุดที่มีมุมพักผอนขนาดเล็กๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการวางแผนการใช้ชีวิต การสร้างแรงบรรดาใจ การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง การสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน และหนังสือการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต เป็นต้น เพื่อที่จะอัพเดทเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ได้ทันทุกสถานการณ์ จะได้มีความรู้ไว้พูดคุยให้คำปรึกษากับ SMEs ได้

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ