สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

พรพิชา เพชรแก้วกุล (ทราย)

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

02-017 5555 # 564

ดิฉันมักเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทดลองเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน รู้สึกว่าโลกต้อนรับใครก็ตามที่ดำรงตนเป็น Learner อยู่เสมอ

WORK

ปัจจุบันดิฉันทำหน้าที่เป็นนักส่งเสริมนวัตกรรมในศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย (Startup Thailand Center) รับผิดชอบในส่วนยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารและสร้างความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) รวมไปถึงด้านการเตรียมความพร้อมประเทศไทยให้เป็น Global Startup Hub ซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของไทยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดิฉันเป็นผู้ประสานงานของสำนักงานฯ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) และยังเป็นหนึ่งในคณะทำงานจัดงาน Startup Thailand อีกด้วย

 

EXPERTISE

ในช่วงเริ่มต้นของชีวิตการทำงานที่นี่เริ่มจากการเป็นผู้ประสานงานโครงการทำหน้าที่พัฒนาโครงการในฝ่ายการออกแบบและแก้ไขปัญหา ด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการแต่ปัจจุบันได้ย้ายส่วนงานรับผิดชอบมาอยู่ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย (Startup Thailand Center) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวง รวมถึงสมาคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่ในระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) เพื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายและการสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจขึ้นในสังคม และสร้าง Starup Culture เช่น การจัดงาน Startup Thailand 2016-2018 การจัดทำดิจิทัลมีเดียรายการโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ การพัฒนาเนื้อหาให้พร้อมและทันกับการเปลี่ยนแปลง

CREATIVITY

งานอดิเรกที่ดิฉันมักทำเป็นประจำคือการอ่านหนังสือ ฟังเพลง ดูภาพยนตร์ ติดตามข่าวสารในวงการไอที ทดลองแอปพลิเคชันใหม่ๆ และเที่ยวชม Art Gallery ดิฉันมักเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทดลองเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน รู้สึกว่าโลกต้อนรับใครก็ตามที่ดำรงตนเป็น Learner อยู่เสมอ ดิฉันมีความสนใจที่หลากหลายทั้งในด้านการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี การออกแบบและการศึกษา

 

 

EDUCATION

  • ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

EXPERIENCE

  • ผู้ประสานงานโครงการทำหน้าที่พัฒนาโครงการในฝ่ายการออกแบบและแก้ไขปัญหา ด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการ
  • ผู้ประสานงานโครงการ (Innovation Developer) ในศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย
  • ผู้ประสานงานของสำนักงานฯ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee)
  • คณะทำงานจัดงาน Startup Thailand

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม