สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

เยาวรัตน์ เกกินะ (เฟิร์น)

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

02-017 5555 # 416

วิถีของเมืองถือเป็นต้นทุนที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เอื้อให้เกิดสภาพแวดล้อม ในการสร้างนวัตกรรมได้ ดังนั้นคำว่าเมืองจึงมีความหมายมากกว่าความเป็นอยู่ของชุมชน แต่มันคือบ่อเกิดที่หล่อหลอมให้เกิดนวัตกร

 

 

WORK

ปัจจุบันดิฉันเป็นผู้ประสานงานโครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area Base-Innovation) ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบนวัตกรรม ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับเมืองและระดับย่าน โดยอาศัยการวางแผนพัฒนาในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่สนับสนุนนวัตกรหรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของพื้นที่อันจะนำมาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

EXPERTISE

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาเคยเป็นผู้ช่วยนักวิจัยจึงนำความรู้ประสบการณ์จากการเรียนและความชำนาญในการค้นคว้าหาข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งงานส่วนใหญ่ที่ทำเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ศึกษาแนวโน้มการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต วิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ และวางแผนพัฒนาโครงการเชิงพื้นที่ ดิฉันจึงมีความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านการวิเคราะห์และวางแผนเชิงพื้นที่อยู่แล้ว โดยเป้าหมายการทำงานต้องการส่งเสริมให้เกิดย่านนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น เพราะความจริงแล้วหลายเมืองของประเทศไทยมีความน่าสนใจพอที่จะยกระดับให้เป็นย่านนวัตกรรมได้หลายแห่ง ถ้าเรามีการส่งเสริมให้ภาพต่างๆ เหล่านี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก็จะช่วยสร้าง Awareness ให้คนในสังคมตื่นตัวและเข้าใจศักยภาพตัวเองว่าคนทุกคนสามารถคิดค้นนวัตกรรมได้

 

CREATIVITY

เมื่อมีเวลาว่างดิฉันชอบเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่สวยๆ ซึ่งการไปเที่ยวในแต่ละครั้งจะได้อะไรกลับมามากกว่าความผ่อนคลาย เพราะการได้ไปเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่แตกต่างกันไป ได้เรียนรู้บรรยากาศ สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ที่ล้วนมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นเฉพาะทำให้เข้าใจเรื่องความเป็นเมืองมากยิ่งขึ้น กระทั่งส่งผลต่อการมองเห็นภาพการทำงานได้อย่างชัดเจน เพราะจะว่าไปแล้ววิถีของเมืองถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่เอื้อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการสร้างนวัตกรรมได้ ดังนั้นคำว่าเมืองจึงมีความหมายมากกว่าความเป็นอยู่ของชุมชน แต่มันคือบ่อเกิดที่หล่อหลอมให้เกิดนวัตกร

 

 

 

EDUCATION

  • การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EXPERIENCE

  • วางแผนพัฒนาโครงการย่านนวัตกรรม
  • วางแผนพัฒนาและผังแม่บทกรุงเทพและปริมณฑล
  • วางผังแม่บทเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  • วางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการนางเลิ้ง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน(Transit-Oriented Development)
  • โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยพื้นที่เมืองโคคูระ จังหวัดคิดตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น (2555)
  • โครงการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

  • นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม