สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

อัจฉราพรรณ ยอดรัก (ฟ้า)

นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

02-017 5555 # 416

จากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาย่านต่างๆ ทำให้รู้ว่าคนไทยมีศักยภาพและความสามารถด้านนวัตกรรมมานานแล้ว ซึ่งการส่งเสริมและผลักดันในแต่ละย่านจะทำให้เกิดภาพชัดเจนในด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่มากขึ้นและเมื่อจุดของพื้นที่นวัตกรรมมีมากพอ จะส่งผลให้ระดับภูมิภาคมีศักยภาพที่จะเกิดมูลค่าด้านนวัตกรรมอย่างมหาศาลตามไปด้วย

WORK

ขณะนี้ดิฉันทำงานเป็นนักพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Innovation) มีเป้าหมายในการทำงานเพื่อยกระดับพื้นที่ให้มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในพื้นที่ ขอบเขตการพัฒนานวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่รับผิดชอบ แบ่งเป็น 3 ระดับ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับเมือง และระดับย่าน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการนำไปสู่การเป็นระเบียงนวัตกรรม เมืองนวัตกรรมและย่านนวัตกรรมตามลักษณะและอัตลักษณ์ของพื้นที่ จากการได้รับโอกาสในการทำงานพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่กับ สนช. ทำให้ได้พัฒนาศักยภาพตนเอง และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศ 

 

EXPERTISE

ดิฉันมีประสบการณ์จากการเป็นนักพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่มาก่อน โดยได้รับโอกาสในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพในพื้นที่เป้าหมายเพื่อวางแนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับภูมิภาค จังหวัด และที่ดินของเอกชน เช่น การศึกษาพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ การศึกษาศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และปัจจัยทุกมิติที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ทุกอย่างนี้ดิฉันคิดว่าเป็นพื้นฐานความรู้ที่ทำให้เกิดความชำนาญกับงานที่ทำในปัจจุบันมากขึ้น เพราะการเข้าใจความเป็นมาของพื้นที่เป็นต้นทุนที่สำคัญในการที่จะต่อยอดไอเดียจากความรู้ที่มีนำมาพัฒนาให้พื้นที่นั้นๆ เกิดศักยภาพตามวิถีของตัวเองและพร้อมที่จะยกระดับเป็นโครงการศึกษาศักยภาพการพัฒนาแนวระเบียงนวัตกรรมของ สนช. ต่อไป

 

CREATIVITY

นอกจากการดูหนัง ดูฟุตบอล อ่านหนังสือประวัติศาสตร์และเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวแล้ว เวลาว่างของดิฉันหมดไปกับการฝึกฝนการใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกายภาพ เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางด้านการวิเคราะห์สถิติต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการนำเสนอให้น่าสนใจและน่าเชื่อถือ รวมถึงคอยติดตามข่าวสารนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่และนวัตกรรมเพื่อใช้ประกอบการทำงาน

 

 

 

 

 

EDUCATION

  • การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EXPERIENCE

  • นักส่งเสริมนวัตกรรมด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area–based Innovation) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  • นิสิตฝึกงาน ฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตะวันตก กองวางผังพัฒนาเมือง สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
  • ผู้ช่วยวิจัย โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนภาคในการพัฒนาแนวระเบียงนวัตกรรม ตะวันออก-ตะวันตก ตอนใต้ ระยะที่ 1 สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ
  • ผู้ช่วยวิจัย โครงการการวางแผนแม่บทพื้นที่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  • ผู้ช่วยวิจัย โครงการศึกษาความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเมืองเขต อำเภอเมืองอุดรธานีและพื้นที่ข้างเคียงจากภาวะน้ำท่วมเพื่อการจัดการความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จังหวัดอุดรธานี
  • นิสิตฝึกงาน สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

  • นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม