สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

วัชราภรณ์ ปัญจวัฒน์ (น้ำ)

นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

02-017 5555 # 643

-วิสัยทัศน์

WORK

-

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล