สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

จิดาภา รื่นนารีนารถ (เบล)

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

02-017 5555 ต่อ 642

นวัตกรรมเป็นคำตอบที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน และมีความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก

WORK

ดิฉันได้รับมอบหมายงานให้ดูแลรับผิดชอบในงานเครือข่ายและความร่วมมือ งานอุทยานนวัตกรรมซึ่งอยู่ภายใต้ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม หน้าที่หลักๆ ของตำแหน่งนี้จะดูแลรับผิดชอบการพัฒนากิจกรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมืออุทยานนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ริเริ่มดำเนินการพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับอุทยานนวัตกรรม การบริหารจัดการโครงการ การจัดประชุมเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองโครงการในระดับภูมิภาค กิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเช่น กิจกรรม NIA’s Road Show to Regional Science Parkกิจกรรม CEO Forum โครงการ Northern Thailand Food Valley และกิจกรรม Northern Innovative Startup เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโครงการนวัตกรรมและช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก

 

 

EXPERTISE

การได้รับโอกาสในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศ ทำให้ดิฉันได้เจอกับผู้คนและสถานการณ์ต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบ จึงเป็นการหล่อหลอมประสบการณ์การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและสอนให้เราได้ใช้ไหวพริบในการไขปัญหาที่ชาญฉลาดมากขึ้นและรับมือกับคนในหลายๆ กลุ่มที่มีความหลากหลายทั้งวิธีคิดและการทำงาน สิ่งเหล่านี้ทำให้กลายเป็นคนที่มีการทำงานที่รัดกุมรอบคอบมากยิ่งขึ้น รู้จักวางแผนการทำงานล่วงหน้า การบริหารจัดการโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดและมีไอเดียสร้างกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ขึ้นมาในพื้นที่

 

CREATIVITY

ดิฉันเป็นคอกาแฟมานานแล้วแต่ก่อนชอบลองกาแฟรสชาติใหม่ๆ ระยะหลังมานี้ดิฉันเพิ่มอรรถรสการดื่มกาแฟผ่านการค้นหาร้านกาแฟใหม่ๆ ที่ตกแต่งร้านในสไตล์ที่โดดเด่นแล้วนำไอเดียมาประยุกต์ใช้กับการตกแต่งห้องในสไตล์ที่ชื่นชอบ ตรงนี้เลยทำให้การดื่มกาแฟมันเต็มไปด้วยเรื่องราวความสนุก และน่าค้นหามากยิ่งขึ้น ดิฉันมีวิธีการตั้งแต่เริ่มจากการรีวิว หาข้อมูลว่าร้านใหม่ที่จะไปมีอะไรที่โดดเด่นตามด้วย การวางแผนในการเดินทางไปร้านกาแฟที่จะไป รวมไปถึงร้านอาหารสำหรับรับประทานตอนเย็น เชื่อไหมว่าขั้นตอนเหล่านี้สอดคล้องกับการทำงานในเรื่องของการวางแผนการดำเนินงานอย่างไม่น่าเชื่อทั้งด้านการศึกษาหาข้อมูลก่อนลงมือทำและการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ปัจจุบันดิฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแนะนำร้านกาแฟดีๆ ที่ตอบโจทย์ตามรสนิยมและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนได้อีกด้วย

 

 

 

EDUCATION

  • วิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

EXPERIENCE

  • ผู้ช่วยนักวิจัย
  • โครงการการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและการขยายตลาดของข้าวพาร์บอยล์ (ปีที่ 2)
  • โครงการ Demand Response Program and Smart Grid in Thailand, Department of Mechanical Engineering, Chiang Mai University
  • โครงการ The Project Feasibility Study of Biotechnology Dried Longan, Department of Industrial Engineering, Chiang Mai University

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

  • นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม