สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

มนัสพงษ์ มั่งไคร้ (ท็อป)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรมฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

02-017 5555 # 523

ผมเชื่อในพลังของนวัตกรรมเพราะนวัตกรรมจะเป็น
แรงผลักดันสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
และสังคมต่อไปในโลกอนาคต

 

WORK

ตำแหน่งนักส่งเสริมนวัตกรรม ผมจะอยู่ในทีมนวัตกรรมภูมิภาค ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมของ สนช. โดยจะประจำอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพนักงานคนเดียวที่อยู่ในภูมิภาค หน้าที่หลักๆ จะเป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสการเข้าถึงการสนับสนุนด้านนวัตกรรม พัฒนาความสามารถทางด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการ ยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนวัตกรรมภูมิภาค

EXPERTISE

หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีผมได้มีโอกาสเข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกรโครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลยทำให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีคิดของผู้ประกอบการ เมื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทมีโอกาสได้เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐให้กับบริษัทเอกชน จนกระทั่งได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ สนช. ผมมีโอกาสได้พัฒนาโครงการนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ประสบการณ์จากงานครั้งก่อนๆ ก็สามารถนำมาต่อยอดให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ผ่านกลไกการสนับสนุนต่างๆ ของ สนช. รวมถึงกิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและภาคเอกชนในพื้นที่

CREATIVITY

การทำงานในจุดนี้จำเป็นต้องสะสมความรู้และคอยอัปเดตข้อมูลใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ยามว่างผมจึงชอบท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้พบเห็น ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านเทคโนโลยีหรือภูมิปัญญาในพื้นที่นั้นๆ เพราะการไปเยือนในที่ต่างๆ บางครั้งทำให้เราได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไป เพื่อหาแนวทางหรือเทคโนโลยีที่สามารถจะช่วยสร้างระบบนวัตกรรมขึ้นในพื้นที่ได้ซึ่งนั่นคือบ่อเกิดของคำว่านวัตกรรมทั้งสิ้น นอกจากนี้ผมยังชอบแสวงหาและหมั่นติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ บนโลกออนไลน์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้พัฒนาผู้ประกอบการในประเทศ

 

EDUCATION

  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

EXPERIENCE

  • เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการ ฝ่ายเศรษฐกิจชีวภาพ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • วิศวกรโครงการ ศูนย์ที่ปรึกษาเพื่อการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

  • นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม